Consell de salut


 Consell  Municipal de Sanitat i Salut Pública

Naturalesa i àmbit:

És l’òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i deliberatiu dels ciutadans i la comunitat de Badia del Vallès preocupades per la salut de la població que així ho desitgin.

 Finalitat:

Proposar accions i iniciatives que facin referència a l’àmbit de la salut en Badia del Vallès, i així potenciar la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

 Funcions i competències:

  •  Estructurar i organitzar de forma periòdica i permanent el debat, la reflexió, i la capacitat de proposta de totes les persones, grups i entitats interessades en la salut dels habitants de Badia del Vallès.
  • Encarregar informes i proposar iniciatives referent a matèries de competència municipal en l’àmbit de la Salut Pública.
  • Proposar informes i suggeriments amb relació al funcionament dels serveis i organismes sanitaris que desenvolupin les seves funcions dins del municipi.
  • Promoure i col·laborar en l’organització de campanyes dirigides a aconseguir una millora de les condicions de vida i encaminades a protegir la salut de la comunitat.


Us animem a fer un repàs del treball que fem dins del marc del Consell, trobareu les actes i altres documents de treball en el link de la barra lateral d'aquest bloc.